Dr. R. C. Meena

President

Dr. B. Shivashankar

President-Elect

Dr. Ramesh Kumar Sen

Vice President

Dr. Rajesh Malhotra

Imm. Past President

Dr. Atul Srivastava

Hon. Secretary

Dr. Manish Dhawan

Hon. Treasurer

Dr. Lalit Maini

Editor, IJO

Mr. Ramesh C. Pandey

CAO, IOAPATRONS

Dr. Govind Kulkarni

Dr. K. H. Sancheti

Dr. Sudhir Babhulkar

Dr. N. S. Laud

Dr. H. R. Jhunjhunwala

Dr. Ram Prabhoo

Dr. Ashok Johari